Đơn vị công tác

- Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam

Thông tin liên hệ

Email: vnanesth@gmail.com

Số điện thoại: 0913219463