Đơn vị công tác

- Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

- Trường Đại học Y Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: hung.doanhung@gmail.com, hung.doanquoc@hmu.edu.vn