Đơn vị công tác

- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Email: dr.hoainamnguyen@gmail.com