Đơn vị công tác

- Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Email: nguyenhoangdinh@yahoo.com