Đơn vị công tác

- Bệnh viện Tim Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: nguyensinhhien@gmail.com