Đơn vị công tác

- Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Email: tuananh_crh@yahoo.com.vn