Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản của tạp chí được mô tả như sơ đồ sau: