Đơn vị công tác

- Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Email: viennguyenmt@yahoo.com