Đơn vị công tác

- BV Trung ương Huế

Thông tin liên hệ

Email: bs.anlntm@gmail.com

Số điện thoại: 0914126630