Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện tim Hà Nội

Nguyễn Hữu Duy, Hoàng Hà Trang, Nguyễn Thị Liên Hương, Vũ Quỳnh Nga1,
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: phân tích thực trạng sử dụng các nhóm thuốc được khuyến cáo trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (HCMVC), quản lý ngoại trú tại bệnh viện Tim Hà Nội.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên bệnh nhân điều trị ngoại trú, ngay sau giai đoạn điều trị nội trú trong thời gian từ 01/01/2021 tới 31/3/2021  tại bệnh viện Tim Hà Nội.


Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận 154 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ. Tại thời điểm xuất viện, tỷ lệ bệnh nhân phối hợp 4 thuốc được khuyến cáo là 63,0%. Sau 12 tháng, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng statin mạnh giảm từ 87,7% xuống 42,2%. Bệnh nhân HCMCV kèm EF ≤ 40% có tỷ lệ kê đơn ức chế men chuyển/chẹn thụ thể angiotensin II và chẹn beta cao hơn.


Kết luận: Trong 1 năm sau HCMVC, đa số bệnh nhân được kê đơn các thuốc theo khuyến cáo. Tỷ lệ kê đơn statin mạnh cần cải thiện để dự phòng biến cố tim mạch trên bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế, Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành, (Ban hành kèm theo Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 23 tháng 12 năm 2020). 2020.
2. Collet, J.P., et al., 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J, 2021. 42(14): p. 1289-1367.
3. Lawton, J.S., et al., 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization. Journal of the American College of Cardiology, 2022. 79(2): p. e21-e129.
4. Hội tim mạch học Việt Nam, Khuyến cáo về Dự phòng bệnh lý tim mạch trong thực hành lâm sàng. 2022.
5. Nguyen, T., et al., Association between in-hospital guideline adherence and postdischarge major adverse outcomes of patients with acute coronary syndrome in Vietnam: a prospective cohort study. BMJ Open, 2017. 7(10): p. e017008.
6. DSP Narwane, e.a., Prescription pattern in patients of acute coronary syndrome in a rural tertiary care centre of Maharashtra. Journal of Medical Science And Clinical Research, 2017(5(10), p. 31).
7. Management of acute coronary syndromes in developing countries: acute coronary events-a multinational survey of current management strategies. Am Heart J, 2011. 162(5): p. 852-859.e22.
8. M.L. Duong, Q.H.N., H.T. Nguyen,, Adherence to clinical practice guidelines on prescribing for patients with acute coronary syndrome in Vietnamese hospital practice and its association with clinical outcomes. Mahidol Univ J Pharm Sci, 2016(43 (3), 143-152).
9. Baigent, C., et al., Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet, 2010. 376(9753): p. 1670-81.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.