Kết quả sớm 46 bệnh nhân được phẫu thuật Bi-directional Glenn tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E

Nguyễn Trần Thuỷ, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Công Hựu, Vũ Xuân Quang, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Long, Trần Đắc Đại, Nguyễn Đỗ Hùng, Nguyễn Thế Bình, Phan Thảo Nguyên, Lê Ngọc Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu
thuật Bi-directional Glenn tại Trung tâm tim
mạch - Bệnh viện E (TTTM-BVE).
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu trên 46 bệnh
nhân đã được phẫu thuật Bi-directional Glenn tại
TTTM – BvE từ tháng 6 /2011 – 7 /2013.
Kết quả nghiên cứu: 46 bệnh nhân được mổ,
Tuổi trung bình là 6±1tuổi (6 tháng-21 tuổi). Cân
nặng trung bình là 15.6±2kg (5kg-43kg). Tất cả
bệnh nhân đều có tím từ trung bình đến nặng, bão
hòa oxy máu động mạch (SpO
2) trung bình là
71.8%±1.5 % (50%-82%). 3 bệnh nhân đã làm
cầu nối chủ-phổi trước đó. Có 45 bệnh nhân có sử
dụng tuần hoàn ngoài cơ thể trong mổ, 1 bệnh
nhân không sử dụng THNCT. 16 bệnh nhân được
làm miệng nối Glenn hai bên, 30 bệnh nhân với
miệng nối Glenn một bên, 3 bệnh nhân có cầu nối
chủ-phổi trước đó được thắt cầu nối. Áp lực tĩnh
mạch chủ trên (TMCT) sau mổ trung bình
16.5±2.6 (14–24). Tất cả bệnh nhân đều được sử
dụng thuốc giãn mạch phổi sau mổ. Bão hòa oxy
máu động mạch sau mổ tăng so với trước mổ
14±0.6% có ý nghĩa thống kê với p<0.05. Tỉ lệ tử
vong (2/46) 4.3%. Thời gian thở máy trung bình:
47.1±2.8giờ (0.3–72), thời gian nằm hồi sức
(ICU): 5.3±1.2 ngày (2–30), thời gian nằm viện:
16±2 ngày (2–64). 44 bệnh nhân ra viện có sự cải
thiện rõ rệt về lâm sàng và bão hòa oxy máu động
mạch. 5 bệnh nhân đã được phẫu thuật Fontan.
Kết luận: Phẫu thuật bi- directional Glenn
được coi là giai đoạn trung gian trong chiến lược
sửa chữa dị tật tim bẩm sinh với một tâm thất,
chuẩn bị cho phẫu thuật Fontan toàn bộ. Nó được
thực hiện như là phẫu thuật đầu tiên hoặc giai
đoạn hai sau phẫu thuật bắc cầu nối động mạch
chủ - động mạch phổi hoặc phẫu thuật Banding
động mạch phổi. Nghiên cứu của chúng tôi cho
thấy một kết quả sớm tương đối khả quan cho các
bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật Glenn.
* Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện E

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Doff B. McElhinney, MS, V. Mohan Reddy,
MD, Phillip Moore, MD, Frank L. Hanley,
MD: “Bidirectional Cavopulmonary Shunt in
Patients With Anomalies of Systemic and
Pulmonary Venous Drainage”. Ann Thorac
Surg 1997; 63:1676-1684.
2. Dwarakanath Thayur Raghavendra, DNB,
Smruti Ranjan Mohanty M.Ch., Manoj Kumar
Sukapurath Pisharat M.Ch., Bharath Dubey
M.Ch., Anand Hosakare Subrahmanyam
M.Ch., Anil Kumar Mulpur, M.Ch, Shekar
Rao* M.Ch.: “Bi-directional glenn shunt under
veno-venous bypass – A reality”. IJTCVS
2005; 21: 161–163.
3. Girish Warrier, M.Ch., Baiju Sasi Dharan, M.Ch.,
Sajan Koshy, M.Ch., Shenoj Kumar,
Shivaprakasha Krishnanaik, M.Ch., Suresh
Gururaja Rao, M.Ch: “Bidirectional Glenn
operation in infancy” IJTCVS 2004; 20: 159–163.
4. Hemant S. Agarwal, MBBSa,*, Kevin B.
Churchwell, MD, FAAPa, Thomas P. Doyle,
MDb, Karla G. Christian, MDc, Davis C.
Drinkwater, Jr, MDc, Daniel W. Byrne, MSd,
Mary B. Taylor, MDa: “Inhaled Nitric Oxide
Use in Bidirectional Glenn Anastomosis for
Elevated Glenn Pressures”. Ann Thorac Surg
2006; 81:1429-1434.
5. Hopkins RA, Armstrong BE, Serwer GA,
Peterson RJ, Oldham HN Jr: “Physiological
rationale for a bidirectional cavopulmonary
shunt. A versatile complement to the Fontan
principle”. The Journal of Thoracic and
Cardiovascular Surgery [1985, 90(3):
391-398].
6. John A. Hawkins, MD, Robert E. Shaddy,
MD, Ronald W. Day, MD, Jane E. Sturtevant,
BSN, Garth S. Orsmond, MD, and Edwin C.
McGough, MD: “Mid-Term Results After
Bidirectional Cavopulmonary Shunts”. Ann
Thorac Surg 1993; 56: 833-837.
7. Kazunori Yamadaa,*, Xavier Roquesa,
Nicolas Eliaa, Marie-Nadine Labordea, Maria
Jimenezb, Alain Choussatb, Eugene Baudeta:
“The short- and mid-term results of
bidirectional cavopulmonary shunt with
additional source of pulmonary blood flow as
definitive palliation for the functional single
ventricular heart”. European Journal of
Cardio-thoracic Surgery 18 (2000) 683-689.
8. Kirklin: “Tricuspid Atresia and Managementb
of Single-Ventricle Physiology”. Cardiac
surgery 2003; 1114 -1166.
9. Reddy VM, McElhinney DB, Moore P, Haas
GS and Hanley FL: “Outcomes After
Bidirectional Cavopulmonary Shunt in Infants
Less Than 6 MonthsOld”. JACC Vol. 29, No.
6 1365. 1997:1365–70.
10. Richard A. Jonas, MD: “Indications and
timing for the bidirectional Glenn shunt versus
the fenestrated Fontan circulation”. J Thorac
Cardiovasc Surg 1994; 108: 522-524.
11. Richard D. Mainwaring, MD; John J.
Lamberti, MD; Karen Uzark, PHD; Robert L.
Spicer, MD: “Bidirectional Glenn Is
Accessory Pulmonary Blood Flow Good or
Bad?” Circulation 1995; 92:294-297.
12. Sameh Ibrahim Sersar, MD: “Bilateral Versus
Unilateral Bidirectional Glenn Shunts: Saudi
Experience”. Congenital cardiology today.
13. Tanoue Y, Kado H, Boku N, Tatewaki H,
Nakano T, Fukae K, Masuda M and Tominaga
R: “Three hundred and thirtythree experiences
with the bidirectional Glenn procedure in a
single institute”. Interactive CardioVascular
and Thoracic Surgery, 2007; 6: 9 -101.
14. Shi-Min Yuan, Hua Jing (2009), “Palliative
procedures for congenital heart defects”, Archives
of Cardiovascular Disease ,102, 549 - 557