NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM

Tuan Thai Viet

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dị dạng thông động tĩnh mạch phổi là một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em do nối thông trực tiếp giữa động mạch và tĩnh mạch phổi, không qua mạng lưới mao mạch phổi, tạo nên luồng thông phải trái. Đây là môt nguyên nhân hiếm gặp gây nên tím trung ương ở trẻ em, và dễ bị bỏ sót trong chẩn đoán. Biểu hiện lâm sàng thường xuất hiện muộn với khó thở khi gắng sức, tím hoặc ngón tay ngón chân hình dùi trống. Chúng tôi giới thiệu một trường hợp lâm sàng dị dạng thông động tĩnh mạch phổi ở trẻ em được chẩn đoán và điều trị thành công tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. C.L. Shovlin, J.S.R. Gibbs and J.E. Jackson. Management of pulmonary arteriovenous malformations in pulmonary hypertensive patients: a pressure to embolise?. Eur Respir Rev 2009; 18: 111, 4–6.
2. Hassan Mottaghi et all. Congenital pulmonary arteriovenous malformation: a rare cause of cyanosis in childhood. Pan African Medical Journal 2009; 3:12.
3. I Khurshid, G H Downie. Pulmonary arteriovenous malformation. Postgrad Med J 2002;78:191–197.
4. James R. Gossage and Ghassan Kanj. Pulmonary Arteriovenous Malformations. A State of the Art Review. Am J Respir Crit Care Med 1998; Vol 158. pp 643–661.
5. P. Gazzaiga et all. Contrast echocardiography for pulmonary arteriovenous malformations screening: does any bubble matter?. European Journal of
Echocardiography 2009; 10 , 513–518.
6. Richard L. Prager, Kenneth H. Law and Harvey W. Bender. Ateriovenous fistula of the lung. Ann Thorac Surg 1993; 36: 231-239.
7. Robert L. Thompson. Stephen M. Cattaneo and James Barnes. Recurrent brain abscess: Manifestation of pulmonary arteriovenous fistula and hereditary hemorrhagic telangiectasia. Chest 1997; 72:5
8. Sharifah A I M, Jasvender K, Rus A A. Pulmonary arteriovenous malformation: a rare cause of cyanosis in a child. Singapore Med J 2009; 50(4): e127-e129.