Đặc điểm thay đổi biến thiên nhịp tim trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành

Thanh Ngọ Văn , Sơn Phạm Trường, Tuấn Nguyễn Quang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tóm tắt: Các nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi biến thiên nhịp tim (BTNT) sau phẫu thuật cầu nối chủ vành (CNCV). Bất thường của hệ thống thần kinh tự chủ lên nhịp xoang trước và sau phẫu thuật được xem là yếu tố nguy cơ biến chứng xảy ra sau phẫu thuật. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu đặc điểm BTNT theo thời gian và theo phổ tần số ở bệnh nhân phẫu thuật CNCV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả theo dõi dọc 119 bệnh nhân phẫu thuật CNCV có nhịp xoang tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 6/2016 đến 8/2018. Đánh giá BTNT bằng Holter điện tim đồ (ĐTĐ) 24 giờ tại thời điểm 2 ngày trước và sau phẫu thuật tại các thời điểm 7 ngày, 3 tháng và 6 tháng. Kết quả: Tất cả các chỉ số BTNT đều giảm thấp nhất sau phẫu thuật 7 ngày, thời điểm 3 tháng tương đương trước phẫu thuật, thời điểm 6 tháng tăng cao hơn trước phẫu thuật. Tỉ lệ giảm BTNT trước phẫu thuật là 28,6%, sau phẫu thuật lần lượt là 51,8% sau 7 ngày, 19,6% sau 3 tháng và 12,7% sau 6 tháng. Kết luận: BTNT bị ảnh hưởng bởi cuộc phẫu thuật CNCV, thời điểm 7 ngày sau phẫu thuật các chỉ số BTNT giảm thấp nhất, hồi phục sau 3 tháng tăng lên sau 6 tháng so với trước phẫu thuật CNCV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Robert E. Kleiger, Phyllis K. Stein and Al. And J. Thomas Bigger Et (1996), "Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology", Eur Heart J, 17(3): pp. 354-81.
2. Feng J., Wang A., Gao C. et al (2015), "Altered heart rate variability depend on the characteristics of coronary lesions in stable angina pectoris", Anatol J Cardiol, 15(6): pp. 496-501.
3. Electrophysiology Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing (1996), "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use", Circulation, 93(5): pp. 1043-65.
4. Michel H Crawford and Al. (1999), "Guidelines for Ambulatory ECG", Journal of the American College of Cardiolory and the American Heart Association, 34(3): pp. 912 - 19.
5. Tatiana Mironova, Vladimir Mironov and Kuvatov. Elena Kuvatova and Vladimir (2017), "Heart Rate Variability Analysis Before and During Coronary Artery Bypass Graft Surgery", Clin Surg, 2(1559).
6. Moacir Fernandes De Godoy, Isabela Thomaz Takakura, Paulo Rogério Correa et al (2009), "Preoperative nonlinear behavior in heart rate variability predicts morbidity and mortality after coronary artery bypass graft surgery", Med Sci Monit, 15(3): pp. CR117-22.
7. Mironov V. A, Mironova T. F, Kuvatov V. A et al (2017), "High Resolution Heart Rate Variability Analysis in Patients with Angina Pectoris during Coronary Artery Bypass Graft Surgery", AIP Conference Proceedings, 195(1): pp. 030013.
8. Abdelnabi Mahmoud Hassan (2019), "Cardiovascular clinical implications of heart rate variability", Int J Cardiovasc Acad, 5: pp. 37-41.
9. Demirel S., Akkaya V., Oflaz H. et al (2002), "Heart rate variability after coronary artery bypass graft surgery: a prospective 3-year follow-up study", Ann Noninvasive Electrocardiol, 7(3): pp. 247-50.