Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

Trang Nguyễn Thị Hương, Bình Nguyễn Thế , Thủy Nguyễn Trần

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Phẫu thuật nội soi sửa van hai lá là một kỹ thuật mới, mang lại nhiều lợi ích đối với người bệnh. Việc đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau sửa van hai lá cũng là một phần phản ánh kết quả của kỹ thuật này.


Phương pháp: Từ 01/08/2022 đến 31/12/2022, 106 người bệnh sau phẫu thuật sửa van hai lá phù hợp với các tiêu chuẩn lựa chọn được đưa vào nghiên cứu để đánh giá chất lượng cuộc sống bằng công cụ SF-36.


Kết quả: 106 người bệnh với độ tuổi trung bình là 55,4 tuổi, trong đó chủ yếu là nam giới chiếm 63,2% và BMI trung bình là 23,3 kg/m2. Thời gian khám lại trung bình sau 6,9 tháng cho thấy người bệnh có thể hoàn toàn quay lại công việc sau 3,7 tháng. Đặc điểm chất lượng cuộc sống chung là tốt với 88,9 điểm. Trong đó các điểm về sức khoẻ thể chất hầu hết trên 90 điểm, và điểm sức khoẻ tinh thần chủ yếu trên 80 điểm. Chỉ số BMI > 25kg/m2, tình trạng hôn nhân và mức độ NYHA có liên quan đến chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá, có ý nghĩa thống kê với p<0,05.


Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật sửa van hai lá nội soi đạt mức tốt. Một số yếu tố có liên quan đến chất lượng cuộc sống như là BMI>25kg/m2, tình trạng hôn nhân và mức độ NYHA.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bush B, Nifong LW, Chitwood WR. Robotics in cardiac surgery: past, present, and future. Rambam Maimonides Med J. 2013 Jul;4(3):e0017.
2. Doulamis IP, Spartalis E, Machairas N, Schizas D, Patsouras D, Spartalis M, et al. The role of robotics in cardiac surgery: a systematic review. J Robot Surg. 2019 Feb;13(1):41–52.
3. Sepehripour AH, Garas G, Athanasiou T, Casula R. Robotics in cardiac surgery. Ann R Coll Surg Engl. 2018 Sep;100(Suppl 7):22–33.
4. Liu J, Chen B, Zhang YY, Fang LZ, Xie B, Huang HL, et al. Mitral valve replacement via minimally invasive totally thoracoscopic surgery versus traditional median sternotomy: a propensity score matched comparative study. Ann Transl Med. 2019 Jul;7(14):341.
5. Iliadis C, Lee S, Kuhr K, Metze C, Matzik AS, Michels G, et al. Functional status and quality of life after transcatheter mitral valve repair: a prospective cohort study and systematic review. Clin Res Cardiol. 2017 Dec;106(12):1005–17.
6. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu tim Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 2021.
7. Health-related quality of life following minimally invasive totally endoscopic mitral valve surgery | Journal of Cardiothoracic Surgery. 2020.