Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm

Nguyễn Đăng Hùng1,, Nguyễn Sinh Hiền1, Nguyễn Hữu Phong
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu này nhằm đánh giá những kết quả ban đầu của phẫu thuật vá thông liên thất (TLT) ít xâm lấn qua đường nách ngang tại Bệnh viện Tim Hà Nội.


Đối tượng phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu 119 trẻ được phẫu thuật ít xâm lấn đường nách ngang vá thông liên thất tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.


Kết quả: cân nặng trung bình 11,1 ± 8,2, nhỏ nhất là 2,6 kg và lớn nhất là 51,0 kg. Tỉ lệ trẻ < 6 tháng tuổi chiếm 34,5% (41 BN). Tỉ lệ TLT quanh màng, TLT dưới đại động mạch, TLT phần buồng nhận, và TLT cơ bè lần lượt là 68,1%, 27,7%, 3,4%, và 0,8%. Thời gian cặp ĐMC là 53,1 ± 23,5 phút, thời gian chạy THNCT là 77,9 ± 29,7 phút. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật là 7,4 ± 2,3 ngày. Tỉ lệ tồn lưu sau mổ là 5,9%, tỉ lệ biến chứng nặng và tử vong tại viện là 0%.


Kết luận: phẫu thuật ít xâm lấn vá thông liên thất qua đường nách ngang phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội cho thấy kết quả sớm tốt và đem đến sự hài lòng về mặt thẩm mỹ. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hong ZN, Chen Q, Lin ZW, et al. Surgical repair via submammary thoracotomy, right axillary thoracotomy and median sternotomy for ventricular septal defects. J Cardiothorac Surg. 2018;13(1):47. doi:10.1186/s13019-018-0734-5
2. Silva L da F da, Silva JP da, Turquetto ALR, et al. Horizontal right axillary minithoracotomy: aesthetic and effective option for atrial and ventricular septal defect repair in infants and toddlers. Braz J Cardiovasc Surg. 2014;29:123-130. doi:10.5935/1678-9741.20140028
3. Nguyen Ly TT. Kết quả phẫu thuật tim hở ít xâm lấn cho trẻ em qua đường mổ dọc theo đường nách giữa bên phải tại Bệnh viện Nhi Trung ương. jcmhch. 2022;(77). doi:10.38103/jcmhch.77.15
4. Trường NLT, Nam NT. KẾT QUẢ NGẮN HẠN PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN QUA ĐƯỜNG DỌC GIỮA NÁCH BÊN PHẢI ĐIỀU TRỊ BỆNH THÔNG LIÊN THẤT DƯỚI HAI VAN ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;522(1). doi:10.51298/vmj.v522i1.4223
5. Yan L, Zhou ZC, Li HP, et al. Right vertical infra-axillary mini-incision for repair of simple congenital heart defects: a matched-pair analysis. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2013;43(1):136-141. doi:10.1093/ejcts/ezs280
6. Thiện ĐT, Anh TĐ, Ngọc TL, Bá PN, Ngọc ML. Kết quả phẫu thuật tim hở ít xâm lấn vá thông liên thất qua đường ngực phải ở trẻ em tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS. 2021;34:79-87. doi:10.47972/vjcts.v34i.619
7. Schreiber C, Bleiziffer S, Lange R. Midaxillary lateral thoracotomy for closure of atrial septal defects in pre-pubescent female children: Reappraisal of an “old technique.” Cardiology in the young. 2004;13:565-567. doi:10.1017/S1047951103001185
8. Poyrazoğlu HH, Ocak FT. Minimally invasive surgery of ventricular septal defect closure: compari-son of vertical infraaxillary minithoracotomy and conventionel median sternotomy. Journal of Surgical Arts. 2022;15(1):7-12.