Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I

Vũ Thị Trang, Phạm Như Hùng1,, Nguyễn Thị Bạch Yến
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Chúng tôi đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I.


Phương pháp và kết quả: Từ tháng 9/2021 – 10/2022 có 45 bệnh nhân tăng áp ĐMP nhóm I được đánh giá thất phải trên siêu âm tim. Đường kính thất phải và diện tích nhĩ phải không khác biệt ở nhóm bệnh nhân tăng áp ĐMP tiên phát với tăng áp ĐMP thứ phát (35.7 ± 10.1 mm so với 30.8 ± 9 mm; p=0,12)  và (24.1 ± 11.6 cm2 so với 19.7 ± 7 cm2; p=0,12). Nhưng chức năng thất phải ở nhóm tăng áp động mạch phổi tiên phát thấp hơn hẳn nhóm tăng áp động mạch phổi thứ phát qua %FAC (28.3 ± 8.5 so với 38.8 ± 8.3; p<0,001), TAPSE (14.2 ± 3.1 mm so với 19.4 ± 3.5 mm; p<0,001), S’ba lá (9.6 ± 2.2 cm/s so với 11.7 ± 1.9;p=0,002).


Kết luận: Chức năng thất phải ở nhóm tăng áp động mạch phổi tiên phát thấp hơn hẳn nhóm tăng áp động mạch phổi thứ phát dù kích thước thất phải không khác biệt ở cả hai nhóm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS). Endorsed by the International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) and the European Reference Network on rare respiratory diseases (ERN-LUNG). European Heart Journal. 2022;43(38):3618-3731. doi:10.1093/ eurheartj/ehac237.
2. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS)Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). European Respiratory Journal. 2015;46(4):903-975. doi:10.1183/13993003.01032-2015
3. Masson E. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. EM-Consulte. Accessed November 7, 2022. https://www.em-consulte.com/article/949199/recommendations-for-cardiac-chamber-quantification
4. Rich JD, Thenappan T, Freed B, et al. QTc prolongation is associated with impaired right ventricular function and predicts mortality in pulmonary hypertension. Int J Cardiol. 2013;167(3):669-676. doi:10.1016 /j.ijcard.2012. 03.071.
5. Moceri P, Bouvier P, Baudouy D, et al. Cardiac remodelling amongst adults with various aetiologies of pulmonary arterial hypertension including Eisenmenger syndrome-implications on survival and the role of right ventricular transverse strain. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. 2017;18(11):1262-1270. doi:10.1093 /ehjci/jew277.