Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ

Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ


Phuơng pháp nghiên cứu: mô tả một loạt ca bệnh hẹp trên van động mạch chủ được sử dụng kỹ thuật 3 miếng vá để điều trị từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2018.


Kết quả: có 8 bệnh nhân hẹp trên van động mạch chủ được phẫu thuật bằng kỹ thuật 3 miếng vá, 5 bệnh nhân nam và 3 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình là 12,4 tuổi (4 tuổi – 32 tuổi), trong đó có 7 bệnh nhân là trẻ em và 1 người lớn. Chênh áp trung bình  qua chỗ hẹp trên van động mạch chủ là 62 mmHg (56 – 90 mmHg). Thời gian chạy máy tim phổi nhân tạo trung bình là 104 phút; thời gian cặp động mạch chủ trung bình là 72 phút; 7 bệnh nhân được sử dụng màng tim tự thân và 1 bệnh nhân sử dụng mạch nhân tạo để mở rộng trên van động mạch chủ. Không có tử vong sau mổ. Siêu âm sau mổ chênh áp trung bình trên van động mạch chủ là 11,8 mmHg. Thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm. Có 3 bệnh nhân phải mổ lại trong đó có 2 bệnh nhân bị hẹp miệng nối xa sau mổ 5 năm và 1 bệnh nhân phải thay van động mạch chủ sau mổ 8 năm. Không có bệnh nhân tử vong trong thời gian theo dõi.


Kết luận: kết quả lâu dài của kỹ thuật 3 miếng vá là khả quan, cần theo dõi lâu dài để phát hiện nguy cơ mổ lại 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vindhyal MR, Priyadarshni S, Eid F. Supravalvar Aortic Stenosis. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed December 11, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470210/
2. Tiryakioglu O, Tiryakioglu SK, Ari H, Vural H, Ozyazicioglu A. Doty’s Method (Two Sinus Reconstructions) of Supravalvular Aortic Stenosis in Williams’s Syndrome. Open J Cardiovasc Surg. 2009;2:OJCS.S3721. doi:10.4137/OJCS.S3721
3. Donald JS, Fricke TA, Griffiths S, Konstantinov IE. Surgical Correction of Congenital Supravalvular Aortic Stenosis. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2016;21(3):202-210. doi:10.1053/j.optechstcvs.2017.05.003
4. Collins RT. Cardiovascular disease in Williams syndrome. Curr Opin Pediatr. 2018;30(5):609-615. doi:10.1097/MOP.0000000000000664
5. Hickey EJ, Jung G, Williams WG, et al. Congenital supravalvular aortic stenosis: defining surgical and nonsurgical outcomes. Ann Thorac Surg. 2008;86(6):1919-1927; discussion 1927. doi:10.1016/j.athoracsur.2008.08.031
6. Rastelli GC, McGoon DC, Ongley PA, Mankin HT, Kirklin JW. Surgical treatment of supravalvular aortic stenosis. Report of 16 cases and review of literature. J Thorac Cardiovasc Surg. 1966;51(6):873-882.
7. Doty DB, Polansky DB, Jenson CB. Supravalvular aortic stenosis. Repair by extended aortoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg. 1977;74(3):362-371.
8. Hazekamp MG, Kappetein AP, Schoof PH, et al. Brom’s three-patch technique for repair of supravalvular aortic stenosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999;118(2):252-258. doi:10.1016/S0022-5223(99)70215-1
9. Donald JS, Fricke TA, Griffiths S, Konstantinov IE. Surgical Correction of Congenital Supravalvular Aortic Stenosis. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2016;21(3):202-210. doi:10.1053/j.optechstcvs.2017.05.003
10. Kramer P, Absi D, Hetzer R, Photiadis J, Berger F, Alexi-Meskishvili V. Outcome of Surgical Correction of Congenital Supravalvular Aortic Stenosis With Two- and Three-Sinus Reconstruction Techniques. Ann Thorac Surg. 2014;97(2):634-640. doi:10.1016/j.athoracsur.2013.09.083
11. Metton O, Ben Ali W, Calvaruso D, et al. Surgical Management of Supravalvular Aortic Stenosis: Does Brom Three-Patch Technique Provide Superior Results? Ann Thorac Surg. 2009;88(2):588-593. doi:10.1016/j.athoracsur.2009.04.107
12. Stamm C, Kreutzer C, Zurakowski D, et al. Forty-one years of surgical experience with congenital supravalvular aortic stenosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999;118(5):874-885. doi:10.1016/S0022-5223(99)70057-7

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.