THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl's anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E

Thuy Nguyen Tran , Dai Tran Dac , Huu Nguyen Cong , Tien Do Anh , Dung Le Tien , Hung Nguyen Do , Long Nguyen Thai, Quang Vu Xuan, Thanh Le Ngoc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dị tật Uhl`s là bệnh lý hiếm gặp đặc trưng bởi mất hoàn toàn hoặc một phần lớp cơ tim phải, chỉ còn lớp nội tâm mạc và thượng tâm mạc. Thường bệnh nhân (BN) khó sống tới tuổi trưởng thành. Chúng tôi thông báo một trường hợp BN nữ 24 tuổi có dị tật Uhl`s được chẩn đoán và phẫu thuật tại trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Takizawa K, Suzuki S, Honda Y, et al: Long- term survival of Uhl’s anomaly with total cavopulmonary conversion. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2009;17(2):203-205.
2. Ikari NM, Azeka E, Aiello VD, et al: Uhl’s anomaly. Differ-ential diagnosis and indication for cardiac transplantation in an infant. Arq Bras Cardiol 2001;77:69-76.
3. Yoshii S, Suzuki S, Hosaka S, et al: A case of Uhl anomaly treated with one and a half ventricular repair combined with partial right ventriculectomy in infancy. J Thorac Car-diovasc Surg 2001;122:1026-1028.
4. Tanoue Y, Kado H, Shiokawa Y: Uhl’s anomaly compli-cated with critical ventricular arrhythmia in a 2-month-old infant. Eur J Cardiothorac Surg 2003;24:1040-1042.
5. Pranathi R.P, Maithili V.N, Sushant Remersu et al: Comparison of Uhl’s anomaly, right ventricular outflow tract entricular tachycardia (RVOTVT)&arrhythmogenic right ventricular dysplasia / cardiomyopathy (ARVD/C) with an insight into genetics of ARVD/C. Indian J Med Res 131, January 2010, pp 35-45.
6. Fu-Ping L, Ying-Bin X, and Xue-Feng W et al: A 23-Year-Old Male with Uhl’s Anomaly J Card Surg 2011;26:435-437.
7. Uhl HS. Uhl’s anomaly revisited. Circulation 1996; 93: 1483-4.
8. Vecht RJ, Carmichael DJ, Gopal R, et al: Uhl’s anomaly. Br Heart J 1979;41(6):676-682.
9. Greer ML, MacDonald C, Adatia I: MRI of Uhl’s anomaly. Circulation 2000;101(24):E230-232.
10. G. Bosser, H. Lucron, F. Marçon Anomalie d’Uhl (ventricule droit papyracé) Encyclopédie Médico-Chirurgicale Cardio 2003; 11-940-E45.
11. Hoschtitzky A, Rowlands H, Ilina M et al: Single Ventricle Strategy for Uhl’s Anomaly of the Right Ventricle. Ann Thorac Surg 2010; 90:2076-8.
12. Moradian M, Shahmohammdi A, Yoosefnia MA: one and a Half Ventricular Repair for Uhl’s Anomaly with One Year Follow Up. Iran Cardiovasc Res J 2011;5(1):35-38E45.