Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn

Hiệp Phan Sĩ , Dũng Lê Tiến , Hiền Nguyễn Thanh, Thiết Trương Thanh, Minh Trương Kim, Khanh Quách Đỗ Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: tràn khí màng phổi tự phát với kén khí đối bên thường gặp trên lâm sàng. Cách điều trị phổ biến hiện nay là phẫu thuật nội soi xuyên thành ngực từng bên để cắt kén khí trong cùng một cuộc mổ.  Gần đây mổ nội soi một lỗ dưới mũi kiếm xương ức để cắt kén khí 2 bên là bước tiến mới. Chưa có nhiều báo cáo về đề tài này trên thế giới, ở Việt Nam chưa có báo cáo nào.


Phương pháp nghiên cứu: dựa trên một ca phẫu thuật tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và nhìn lại y văn, báo cáo nhằm đánh giá khả năng tiến hành, những thuận lợi, khó khăn của phẫu thuật.


Kết quả: bệnh nhân nam, 53 tuổi, tràn khí màng phổi phải tự phát tái phát, có kén khí phổi cả 2 bên, được phẫu thuật cắt kén khí phổi 2 bên với đường mổ nội soi một lỗ dưới mũi kiếm xương ức.


Kết luận: phẫu thuật cắt kén khí phổi 2 bên với đường mổ nội soi một lỗ dưới xương ức có thể thực hiện thành công với đội ngũ phẫu thuật có kinh nghiệm mổ nội soi một lỗ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sihoe AD, Yim AP, Lee TW, Wan S, Yuen EH, Wan IY, et al. Can CT scanning be used to select patients with unilateral primary spontaneous pneumothorax for bilateral surgery? Chest. 2000;118(2):380-3.
2. MacDuff A, Arnold A, Harvey J. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010;65(Suppl 2):ii18-ii31.
3. Kim KS. Single-staged uniportal VATS in the supine position for simultaneous bilateral primary spontaneous pneumothorax. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2017;12(1):1-5.
4. Fok M, Karunanantham J, Ali JM, Concina S, Jayakumar S, Peryt A, et al. Subxiphoid approach for spontaneous bilateral pneumothorax: a case report. Journal of Visualized Surgery. 2017;3.
5. Chen L, Liu F, Wang B, Wang K. Subxiphoid vs transthoracic approach thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax: a propensity score-matched analysis. BMC surgery. 2019;19(1):1-4.
6. Li L, Tian H, Yue W, Li S, Gao C, Si L. Subxiphoid vs intercostal single-incision video-assisted thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax: A randomised controlled trial. International Journal of Surgery. 2016;30:99-103.
7. Noh D, yoon Keum D, Park CK. Outcomes of contralateral bullae in primary spontaneous pneumothorax. The Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2015;48(6):393.
8. Chou S-H, Li H-P, Lee J-Y, Chang S-J, Lee Y-L, Chang Y-T, et al. Is prophylactic treatment of contralateral blebs in patients with primary spontaneous pneumothorax indicated? The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2010;139(5):1241-5.