Đã xuất bản: 2016-05-05

Bài báo

Review Article

Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể
Đoàn Đức Hoằng, Bùi Đức Phú, Lê Nhật Anh Anh, Phan Tái Nhân, Đỗ Đình Sơn Sơn
Trang: 34-41
Nguyên lý và kỹ thuật bơm bóng đối xung trong động mạch chủ
Đoàn Đức Hoằng, Bùi Đức Phú, Tôn Nữ Phước Thịnh, Nguyễn Phan Huy, Trần Chí Thành
Trang: 42-49