Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Nguyen Thi Thanh Thuan, Nguyen Hoai Nam

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới (STMMTCD) là vấn đề toàn cầu. Bệnh ảnh hưởng lớn lên chất lượng cuộc sống (CLCS), là gánh nặng cho quốc gia - y tế. Thực trạng tại Việt Nam CLCS bệnh nhân chưa được quan tâm. Nghiên cứu khảo sát CLCS và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân STMMTCD nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc cũng như sức khỏe bệnh nhân. Mục tiêu: Xác định điểm số CLCS và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân STMMTCD. Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu mô tả cắt ngang, khảo sát trên 68 người STMMTCD được chọn ngẫu nhiên, tuổi từ 18 đến khám tại BV Đại học Y Dược. Phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân, sử dụng bộ câu hỏi SF-36. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến đo lường mối liên quan giữa CLCS và các yếu tố. Kết quả: Bệnh nhân STMMTCD có điểm số sức khỏe thể chất (51,56±14,53), sức khỏe tâm thần (53,91±15,20), CLCS chung (52,74±10,30). Yếu tố liên quan đến CLCS gồm giới, thu nhập, phân loại lâm sàng CEAP, vận động thể lực vừa sức và mang vớ y khoa. Kết luận: CLCS bệnh nhân STMMTCD bị suy giảm, cả thể chất lẫn tâm thần. Cần khuyến khích bệnh nhân vận động thể lực vừa sức và mang vớ y khoa giúp cải thiện CLCS.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Khuê, Phạm Thắng (1998), "Chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới", NXB Y học, Hà Nội, pp. 47-107.
2. Ware J. E., Jr. (2000), "SF-36 health survey update", Spine (Phila Pa 1976), 25 (24), pp. 3130-9.
3. Andreozzi G. M., Cordova R., Scomparin M. A., et al. (2005), "Effects of elastic stocking on quality of life of patients with chronic venous insufficiency. An Italian pilot study on Triveneto Region", Int Angiol, 24 (4), pp. 325-9.
4. Andreozzi G. M., Cordova R. M., Scomparin A., et al. (2005), "Quality of life in chronic venous insufficiency. An Italian pilot study of the Triveneto Region", Int Angiol, 24 (3), pp. 272-7.
5. Beebe-Dimmer J. L., Pfeifer J. R., Engle J. S., et al. (2005), "The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins", Ann Epidemiol, 15 (3), pp. 175-84.
6. Campbell W. B., Decaluwe H., Boecxstaens V., et al. (2007), "The Symptoms of Varicose Veins: Difficult to Determine and Difficult to Study", European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 34 (6), pp. 741-744.
7. Clark A., Harvey I., Fowkes F. G. (2010), "Epidemiology and risk factors for varicose veins among older people: cross- sectional population study in the UK", Phlebology, 25 (5), pp. 236-40.
8. Fiatarone M. A., Marks E. C., Ryan N. D., et al. (1990), "High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle", Jama, 263 (22), pp. 3029-34.
9. Kahn S. R., M'Lan C E., Lamping D. L., et al. (2004), "Relationship between clinical classification of chronic venous disease and patient-reported quality of life: results from an international cohort study", J Vasc Surg, 39 (4), pp. 823-8.
10. Kan Y. M., Delis K. T. (2001), "Hemodynamic effects of supervised calf muscle exercise in patients with venous leg ulceration: a prospective controlled study", Arch Surg, 136 (12), pp. 1364-9.
11. Kaplan R. M., Criqui M. H., Denenberg J. O., et al. (2003), "Quality of life in patients with chronic venous disease: San Diego population study", J Vasc Surg, 37 (5), pp. 1047-53.
12. Klyscz T., Junger M., Junger I., et al. (1997), "Vascular sports in ambulatory therapy of venous circulatory disorders of the legs. Diagnostic, therapeutic and prognostic aspects", Hautarzt, 48 (6), pp. 384-90.
13. Kurz X., Lamping D. L., Kahn S. R., et al. (2001), "Do varicose veins affect quality of life? Results of an international population-based study", J Vasc Surg, 34 (4), pp. 641-8.
14. Nicolaides A. N. (2000), "Investigation of chronic venous insufficiency: A consensus statement (France, March 5-9, 1997)", Circulation, 102 (20), pp. E126-63.
15. Padberg Jr F. T., Johnston M. V., Sisto S. A. (2004), "Structured exercise improves calf muscle pump function in chronic venous insufficiency: a randomized trial", Journal of Vascular Surgery, 39 (1), pp. 79-87.
16. Prandoni P., Lensing A. W., Prins M. H., et al. (2004), "Below-knee elastic compression stockings to prevent the post- thrombotic syndrome: a randomized, controlled trial", Ann Intern Med, 141 (4), pp. 249-56.
17. Rossi F. H., Volpato M. G., Metzger P. B., et al. (2015), "Relationships between severity of signs and symptoms and quality of life in patients with chronic venous disease", Jornal Vascular Brasileiro, 14, pp. 22-28.
18. Ruckley C. V. (1997), "Socioeconomic impact of chronic venous insufficiency and leg ulcers", Angiology, 48 (1), pp. 67-9.
19. Soydan E., Yilmaz E., Baydur H. (2016), "Effect of socio-demographic characteristics and clinical findings on the quality of life of patients with chronic venous insufficiency", Vascular, 25 (4), pp. 382-389.
20. Valencia I. C., Falabella A., Kirsner R. S., et al. (2001), "Chronic venous insufficiency and venous leg ulceration", J Am Acad Dermatol, 44 (3), pp. 401-21; quiz 422-4.
21. Vayssairat M., Ziani E., Houot B. (2000), "Placebo controlled efficacy of class 1 elastic stockings in chronic venous insufficiency of the lower limbs", J Mal Vasc, 25 (4), pp. 256-62.