Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn

Phạm Như Hùng1,
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Chúng ta vẫn còn hạn chế các dự liệu về biến chứng cấy máy tạo nhịp điều trị nhịp chậm tại Việt Nam. 


Phương pháp và kết quả: 1227 bệnh nhân, tuổi trung bình 60,39 ± 18,93 năm, 40,34% nam giới được cấy máy tạo nhịp tại bệnh viện tim Hà nội từ tháng 1/2015 đến 12/2019. 59,01% bệnh nhân cấy máy tạo nhịp 2 buồng và 40,99% bệnh nhân cấy máy tạo nhịp 1 buồng tim. Các biến chứng sớm thủ thuật là tràn khí màng phổi 0,24%, tụ máu ổ máy 1,87%, tuột điện cực 0,57%. Các biến chứng muộn bao gồm nhiễm trùng ổ máy 0,33%, rối loạn nhịp thất 2,61%, rung nhĩ 3,34% và suy tim 0,33%.


Kết luận: Cấy máy tạo nhịp là an toàn và các biến chứng gặp trong cấy máy là thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tạ Tiến Phước. Nghiên cứu các kỹ thuật và hiệu quả huyết động của phương pháp cấy máy tạo nhịp tim. Luận văn tiến sĩ Y khoa. Học viện Quân Y 103. Năm 2005.
2. Phạm Hữu Văn. Nghiên cứu ngưỡng kích thích, huyết động học trong điều trị rối loạn nhịp chậm bằng máy tạo nhịp tim. Luận văn tiến sĩ Y khoa. Học viện Quân Y 103. Năm 2010.
3. Phạm Như Hùng, Trần Song Giang, Trần Văn Đồng, Tạ Tiến Phước. Thực trạng cấy máy tạo nhịp 1 buồng và 2 buồng tim trong chỉ định điều trị nhịp tim chậm tại Viện Tim mạch Việt nam. Tạp chí Tim mạch học Việt nam. 2014; Số 65: 64-69.
4. Brignole M, Auricchio A, Esquivias G, Bordachar P et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 2013;34: 2281-2329.
5. Greenspon AJ, Patel JD, Lau E, et al. Trends in permanent pacemaker implantation in the United States from 1993 to 2009: increasing complexity of patients and procedures. J Am Coll Cardiol. 2012;60(16):1540–1545.
6. Ozcan KS, Osmonov D, Altay S et al. Pacemaker implantation complication rates in elderly and young patients. Clin Interv Aging 2013;8:1051-1054.
7. Link MS, Estes NA, Griffin JJ et al.Complications of dual chamber pacemaker implantation in elderly. J Interv Card Electrophysiol 1998;(2):175-179.
8. Said S, Alkhateeb H, Cooper CJ et al. Incidence of new onset atrial fibrillation in patients with permanent pacemakers and the relation to the pacing mode. Med Sci Monit 2014;20:268-273.
9. Faber TS, Gradinger R, Treusch et al. Incidence of ventricular tachycardia during pacemaker therapy in low risk patients from German multicenter EVENTS study. European Heart Journal. 2007;28:2238-2242.
Tayal B, Fruelund P, Sogaard P, Riahi S et al. Incidence of heart failure after pacemaker implantation: a nationwide Danish Registry- based follow up study. European Heart Journal. 2019; 40:3641-3648.