Ngày xuất bản: 02/11/2020

Bài báo

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở 13 bệnh nhân
Huy Đặng Quang , Thủy Lê Thị , Hựu Nguyễn Công , Thành Lê Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Kết quả điều trị bệnh động mạch chi dưới bằng phẫu thuật phối hợp với can thiệp mạch máu một thì (Hybrid) tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014 - 2015
Thắng Nguyễn Duy , Hưng Đoàn Quốc
PDF Trích dẫn
Trang: 10-16
Đặc điểm di căn hạch trên CT scan đối chiếu với tổn thƣơng trong mổ và mô bệnh học của ung thƣ phổi không tế bào nhỏ đƣợc điều trị bằng phẫu thuật tại bệnh viện Quân y 103
Giang Nguyễn Trường , Trung Nguyễn Ngọc, Nam Nguyễn Văn , Kiên Nguyễn Thế
pdf Trích dẫn
Trang: 17-22
Kết quả phẫu thuật bệnh lý phồng và lóc động mạch chủ
Hiền Nguyễn Sinh , Minh Nguyễn Thái , Thiện Lê Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 23-27
Phẫu thuật nội soi toàn bộ tim đập vá thông liên nhĩ ở bệnh nhân nữ 11 tuổi
Huynh Đặng Quang , Anh Nguyễn Ngọc , Thành Lê Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 28-32
Dò động mạch vành: nhân một trường hợp lâm sàng và đối chiếu y văn
Hưng Ngô Thành , alaa Azhari, amath Papa digne , nicolas D’ostrevy , lionel Camilleri
PDF Trích dẫn
Trang: 33-37
Phẫu thuật điều trị xƣơng sườn gẫy bằng nẹp vít cố định: chỉ định, hiệu quả và tính khả thi
Vĩnh Vũ Hữu , Quang Nguyễn Viết Đăng
PDF Trích dẫn
Trang: 38-44
Đánh giá kết quả phẫu thuật phục hồi lưu thông động mạch chi dưới
Quế Đỗ Kim , Trung Nguyễn Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 45-55