Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Phẫu thuật nội soi vá thông liên thất qua đường mở ngực nhỏ
Đặng Quang Huy, Nguyễn Công Hựu, Trần Đắc Đại, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Văn Huynh, Đỗ Văn Tư, Phạm Ngọc Anh, Lê Ngọc Thành
Trang: 36-43

Review Article