Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành

Hà Mai Hương 1,, Võ Thị Ngọc Anh1, Nguyễn Thái Minh , Đỗ Ngọc Sơn2
1 Bệnh viện Tim Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi nồng độ interleukin 6 (IL-6) và Pro-calcitonin (PCT) ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành có thông khí bảo vệ phổi và không thông khí phổi trong quá trình chạy tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT).


Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiêncó đối chứng trên 80 bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành chia thành 2 nhóm có thông khí bảo vệ phổi và không thông khí phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể. Nồng độ IL-6 được định lượng ở thời điểm trước phẫu thuật và sau phẫu thuật  6 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ. Nồng độ pro- calcitonin được định lượng ở thời điểm trước và 24 giờ sau phẫu thuật.


Kết quả: Nồng độ IL-6 của từng nhóm bệnh nhân nghiên cứu ở nhiều thời điểm sau phẫu thuật tăng cao so với trước phẫu thuật, đạt đỉnh ở thời điểm 6 giờ sau phẫu thuật và giảm dần sau đó. Thông khí bảo vệ phổi trong khi tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu chủ vành làm giảm nồng độ IL-6 ở thời điểm 6 giờ (306,16 ± 73.99 so với 362,09 ± 91.52; p< 0.05), 24 giờ (204, 44 ± 52.59 so với 256,5 ± 100,64; p<0.05) sau phẫu thuật cũng như giảm nồng độ pro-calcitonin 24 giờ sau phẫu thuật (1.858 ± 4,205so với 4,302 ± 10,68; p< 0.05) của nhóm TKNT so với nhóm không TKNT.


Kết luận: Thông khí bảo vệ phổi trong khi tuần hoàn ngoài cơ thể giúp làm giảm  tình trạng đáp ứng viêm của bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sander M, von Heymann C, von Dossow V, et al. Increased interleukin-6 after cardiac surgery predicts infection. Anesth Analg. 2006;102(6):1623-1629. doi:10.1213/01.ane.0000215998.21739.48
2. Zhang WR, Garg AX, Coca SG, et al. Plasma IL-6 and IL-10 Concentrations Predict AKI and Long-Term Mortality in Adults after Cardiac Surgery. J Am Soc Nephrol. 2015;26(12):3123-3132. doi:10.1681/ASN.2014080764
3. Sponholz C, Sakr Y, Reinhart K, Brunkhorst F. Diagnostic value and prognostic implications of serum procalcitonin after cardiac surgery: a systematic review of the literature. Crit Care. 2006;10(5):R145. doi:10.1186/cc5067
4. Gagnon J, Laporta D, Béïque F, Langlois Y, Morin JF. Clinical relevance of ventilation during cardiopulmonary bypass in the prevention of postoperative lung dysfunction. Perfusion. 2010;25(4):205-210. doi:10.1177/0267659110373839
5. Maintaining Ventilation During Cardiopulmonary Bypass Attenuates Polymorphonuclear Cell Activation and May Reduce Pulmonary Polymorphonuclear Cell Sequestration - Ng - 2002 - Journal of Cardiac Surgery - Wiley Online Library. Accessed May 31, 2023. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1540-8191.2002.101435.x
6. Bignami E, Saglietti F, Di Lullo A. Mechanical ventilation management during cardiothoracic surgery: an open challenge. Ann Transl Med. 2018;6(19):380. doi:10.21037/atm.2018.06.08
7. Wrigge H, Uhlig U, Baumgarten G, et al. Mechanical ventilation strategies and inflammatory responses to cardiac surgery: a prospective randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2005;31(10):1379-1387. doi:10.1007/s00134-005-2767-1
8. Mechanical Ventilation During Cardiopulmonary Bypass - PubMed. Accessed May 31, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27468893/
9. Ng CSH, Arifi AA, Wan S, et al. Ventilation during cardiopulmonary bypass: impact on cytokine response and cardiopulmonary function. Ann Thorac Surg. 2008;85(1):154-162. doi:10.1016/j.athoracsur.2007.07.068
10. Beer L, Szerafin T, Mitterbauer A, et al. Continued mechanical ventilation during coronary artery bypass graft operation attenuates the systemic immune response. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2013;44(2):282-287. doi:10.1093/ejcts/ezs659
11. Durukan AB, Gurbuz HA, Salman N, Unal EU, Ucar HI, Yorgancioglu CEM. Ventilation during cardiopulmonary bypass did not attenuate inflammatory response or affect postoperative outcomes. Cardiovasc J Afr. 2013;24(6):224-230. doi:10.5830/CVJA-2013-041
12. Ai AL, Hall D, Bolling SF. Interleukin-6 and Hospital Length of Stay after Open-heart Surgery. Biol Psichiatr Psichofarmakol. 2012;14(2):79-82.
13. de Oliveira CMB, Sakata RK, Issy AM, Gerola LR, Salomão R. Cytokines and pain. Rev Bras Anestesiol. 2011;61(2):255-259, 260-265, 137-142. doi:10.1016/S0034-7094(11)70029-0
14. Branislav S. Changes in Interleukin-6 and Highly Sensitive C-Reactive Protein in Patients who Underwent Redo Coronary Artery Bypass Grafting. J Clin Exp Cardiolog. Published online 2013. doi:10.4172/2155-9880.S7-003
15. Kallel S, Abid M, Jarraya A, et al. [Kinetics, diagnostic and prognostic value of procalcitonin after cardiac surgery]. Ann Biol Clin (Paris). 2012;70(5):567-580. doi:10.1684/abc.2012.0745
16. Klingele M, Bomberg H, Schuster S, Schäfers HJ, Groesdonk HV. Prognostic value of procalcitonin in patients after elective cardiac surgery: a prospective cohort study. Ann Intensive Care. 2016;6(1):116. doi:10.1186/s13613-016-0215-8
17. Procalcitonin and C-Reactive Protein as a Specific Marker of Sepsis in Patients Undergoing Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass. IJSR. 2017;6(7):2199-2202. doi:10.21275/ART20175676
18. Loebe M, Locziewski S, Brunkhorst FM, Harke C, Hetzer R. Procalcitonin in patients undergoing cardiopulmonary bypass in open heart surgery-first results of the Procalcitonin in Heart Surgery study (ProHearts). Intensive Care Med. 2000;26 Suppl 2:S193-198. doi:10.1007/BF02900737
19. Hirose H. Procalcitonin guided antibiotic management for the post-operative open heart surgery patient with clinical suspicion of sepsis. In: ; 2014.
20. JIAO J, WANG M, ZHANG J, SHEN K, LIAO X, ZHOU X. Procalcitonin as a diagnostic marker of ventilator-associated pneumonia in cardiac surgery patients. Exp Ther Med. 2015;9(3):1051-1057. doi:10.3892/etm.2015.2175.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.