Đã xuất bản: 2021-02-01

Bài báo

Điều trị tổn thương phức tạp quai động mạch chủ bằng phương pháp hybrid
Doan Duc Dung, Nguyen Lan Hieu, Do Anh Tien, Bui Quang Thang, Tran Tien Anh, Nguyen Duy Thang, Bui Duc Nhuan, Bui Van Nhon
Trang: 44-57